• m.azarkeyhan@gmail.com

  • 041-35595620-21

شیر تخلیه هوا

شیر تخلیه هوا

وظایف شیر تخلیه هوا:

در یک سیتم لوله کشی شیر هوا دارای وظایف زیر است که عبارتند از:

  1. تخلیه حجم بزرگی از هوا از طریق روزنه اصلی
  2. ورود حجم بزرگی از هوا از طریق روزنه اصلی
  3. تخلیه هوا با آزاد کردن هوای تحت فشار

جنس شیر تخلیه هوا از نوع پلی آمید می باشد و به دو نوع شیر تخلیه هوای دو اثره و تک اثره تقسیم بندی می شود.

شیر تخلیه هوای دو اثره:

اندازه شیرهای تخلیه هوای دو اثره ۱ اینچ با کد(ZHV4201) می باشد.

شیر تخلیه هوای تک اثره:

اندازه این نوع شیر تخلیه هوا در دو سایز (۳/۴ و ۱) اینچ با کد (ZHV4202 و ZHV4203)موجود می باشد.