• m.azarkeyhan@gmail.com

  • 041-35595620-21

ویدئوها

نحوه عملکرد فیلترهای اتوماتیک ZerreFil

فیلترهای اتوماتیک بدون نیاز به جریان برق و تنها با استفاده از فشار هیدرولیک آب عمل نموده و عمل اتوواش(متفاوت از بک واش) را انجام میدهند.

 

کشاورزی زیستی

کشاورزی بدون استفاده از کود و سم